ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

Δικαιουχοσ φορεασ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2 συμμετέχει στην υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένης Δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 02/2019 Πρόσκληση Παρόχων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ .

Ως Δικαιούχος Πάροχος κατάρτισης, αναλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης  ( ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019) .

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:  

▪ Θεωρητική κατάρτιση των ωφελούμενων συνολικής διάρκειας 120 ωρών, μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με περιεχόμενο τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής σε τρία επίπεδα γνώσεων  

▪ Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 

Η Δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

√ Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού , Εκπαιδευτή & Δια Βίου Μάθηση» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Νέα Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020