ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

Δικαιουχοσ ΦΟΡΕασ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων».

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2 ως Δικαιούχος Πάροχος κατάρτισης συμμετέχει στην υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένης Δράσης στα πλαίσια της υπ΄αριθμ 1/2019 Πρόσκλησης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ .

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής, που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης, σε ωφελούμενους επιτυχόντες της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 8/2018 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ΕΠΙΤΑΓΗ – Voucher που διαθέτουν

προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα αφορά: 

√  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών, που περιλαμβάνει :  

90 ώρες κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο :  Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) . σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες,

20 ώρες καταρτισης με θεματικό αντικείμενο :  Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

10 ώρες καταρτισης με θεματικά αντικείμενα : α) Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, β) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, γ)Τεχνικές αναζήτησης εργασίας .
√ Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Νέα Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020