ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα οπως:

  • Εξαγωγικο Marketing Αγροδιατροφικών Προϊόντων
  • Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Συνολική διάρκεια έκαστου εκπαιδευτικου προγράμματος 80 ώρες κατάρτισης

Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης (400€ μικτά ανά συμμετέχοντα).