ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Επαγγελματική Κατάρτιση συνολικής διάρκειας 120 ώρες

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό

Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024

Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης,συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων