ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το Έργο αφορά τους εργαζομένους όλων των τομέων της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της Χώρας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Επαγγελματική Κατάρτιση συνολικής διάρκειας 120 ώρες

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό

Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024

Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης,συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων

Ειδικότητες:

Γεωπόνοι

Δασολόγοι

Κτηνίατροι

 Γεωλόγοι

Ιχθυολόγοι

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:
  • Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων
  • Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου τροφίμων