ΕΦΕΤ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή,  την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους (εργοδότες και εργαζόμενους) σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Το ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK διοργανώνει και υλοποιεί προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης για το προσωπικό των  επιχειρήσεων τροφίμων, έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» – επιπέδου 1 .

Τα εν λόγω προγράμματα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με  τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Τα Προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  

Θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
  6. Πρακτικές καθαρισμού
  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Ελάχιστη διάρκεια: 10 ώρες