ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») εφαρμόζεται από την εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ Ε.Π.Ε. που λειτουργεί ως αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με δ.τ. ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2 (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας(EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» .  

 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΡΧΕΣ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ως «επεξεργασία ΔΠΧ» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε ΔΠΧ ή σε σύνολα ΔΠΧ, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- όταν οι σκοποί και ο τρόπος επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

ως «εκτελών την επεξεργασία» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε συμβατική ή συναλλακτική σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό οποιαδήποτε ιδιότητά τους και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας.

Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των ΔΠΧ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων που περιέχει στοιχεία καταρτιζομένων, εκπαιδευομένων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτών, εξωτερικών συνεργατών & εργαζόμενων, επισκεπτών ιστοσελίδας, προμηθευτών. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Η επεξεργασία των ΔΠΧ στην οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές :  

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια κατά την επεξεργασία
 • Περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας
 • Ελαχιστοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Ακρίβεια και επικαιροποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία  
 • Περιορισμός του χρόνου διακράτησης / αποθήκευσης
 • Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φέρει την ευθύνη και είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξει τη σε διαρκή βάση συμμόρφωσή της με τις ανωτέρω αρχές.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η επεξεργασία των ΔΠΧ από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι σύννομη εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων.
 • Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ των ΔΠΧ που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ μας γνωστοποιείτε, και τα οποία είναι  απαραίτητα για τη σύναψη, διατήρηση και την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβατικών και συναλλακτικών σχέσεων. Ειδικότερα, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, τήρησης διαδικασιών πιστοποίησης γνώσεων & επαγγελματικών δεξιοτήτων, για τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών περί μίσθωσης έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ειδικής συνεργασίας με ατομικές επιχειρήσεις ή μονοπρόσωπες εταιρείες, έμμισθη εργασία, ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, και πάντα με την επιτόπου σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας

 • ονοματεπώνυμο,
 • στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση αλληλογραφίας,
 • ασκούμενο επάγγελμά διεύθυνση επαγγελματική έδρας
 • στοιχεία ανεργίας / αρμόδιο ΚΠΑ,
 • αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια Δ.Ο.Υ. ,
 • αριθμό μητρώο κοινωνικής ασφάλισης,
 • τηλέφωνο (σταθερό και κινητό),
 • λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ρεύματος, τηλεφωνίας ή ύδρευσης),
 • ηλεκτρονική διεύθυνση,
 • εκπαιδευτικό προφίλ,
 • δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής).
 • πλήρη φορολογικά στοιχεία εταιρειών / στοιχεία εκπροσώπου
 • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας
 • βιογραφικά σημειώματα
 • οικογενειακή κατάσταση

Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω είναι η δέουσα με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεχόμενη αντίρρηση σας ως προς τη παροχή ή επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν ενδέχεται να επιφέρει αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της σχέσης σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω ΕΚΤ, που εμπεριέχονται δράσεις κατάρτισης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2», συμμετέχει στο Έργο  και φέρει την ιδιότητα ως “εκτελών την επεξεργασία” δεδομένου ότι ο Δικαιούχος των Πράξεων είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» ήτοι οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές κρατικών φορέων. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ επεξεργάζεται «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».  Συνεπώς δεν γίνεται καμία επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη γενετήσια ζωή ή τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό, εκτός εάν δοθεί ρητή προς τούτο συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με παιδιά ή μη ενήλικα άτομα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ των ΔΠΧ / Διαβίβαση δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ .  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς το υποκείμενο των δεδομένων ή επιβάλλεται σαφώς από το εκάστοτε νομοθετικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση ή λειτουργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία και απαιτείται η αποστολή προσωπικών πληροφοριών .

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των ανωτέρω, ενδέχεται να είναι:  

 • Επίσημοι κρατικοί φορείς και Δημόσιοι Οργανισμοί που εμπλέκονται στα εκάστοτε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης. ( π.χ. Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ , ΣΕΠΕ. )
 • Ειδικά ορισμένοι συνεργάτες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αφορούν ενδεικτικά υπηρεσίες πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφόρμων .
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες, εξωτερικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι, εργαζόμενοι στους οποίους έχουμε  αναθέσει βάσει σύμβασης την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ( π.χ. Εταιρείες Πιστοποίησης γνώσεων, λογιστές, δικηγορικές εταιρείες).
 • σε παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας

Κατά τη διαβίβαση των απολύτως απαραίτητων στοιχείων, για την εκτέλεση υπηρεσιών από τρίτους, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε συνεργάτες,  υπάλληλους και εταιρείες, που έχουν επιλεγεί με προσοχή & δεσμεύονται με δηλώσεις εχεμύθειας κα εμπιστευτικότητας εκ των προτέρων .  

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΔΠΧ από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών και προστασίας αυτών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

Οι εξωτερικοί συνεργάτες ή  υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι οποίοι είτε συλλέγουν είτε επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται με την τήρηση του απορρήτου.    

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ των ΔΠΧ από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ΔΠΧ θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και την προστασία των έννομων δικαιωμάτων της εταιρίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφές των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έντυπη μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την συμπλήρωση εικοσαετίας.