Τεχνικός Ασφάλειας

2024 - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σύμφωνα με  την κείμενη νομοθεσία κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων του στο χώρο εργασίας.

Σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας σε επιχειρήσεις δύνανται να συμμετάσχουν :

α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84).

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σημαντική Ενημέρωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.12 της νέας Υπουργικής Απόφασης 2432/12.01.2024 τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύνανται να επανακαταρτισθούν.

Βασικές πληροφορίες

Χαρακτηριστικά:
Τεχνικός Ασφάλειας

Απευθείνεται:
Εργοδότη, Εργαζόμενο, Διοικητικός ή μέλος συλλογικού οργάνου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρωτήστε μας!

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Κεντρικού:

Λεωφ. Δημοκρατίας 52, T.K. 351 32 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 2231 08 10 60

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Παραρτήματος:

Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2, T.K. 351 00 Λαμία
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231 02 57 99

E-mail επικοινωνία:

info@kek-ariadni.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

Για όποιες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε, συμπλήρφωστε τη παρακάτω φόρμα εκδήλωσης επικοινωνίας του ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK και σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Skip to content