ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

ΚΑTΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Κατάρτιση από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 120 ώρες 

 

Υπηρεσίες ασύγχρονης & σύγχρονης τηλεκαρτισης μέσω ειδικού λογισμικού    

 

Δύο θεματικά αντικείμενα επιλογής για την εκπαιδευτική κατάρτιση

 

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό    

 

Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024

Εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης